De stad Brugge werkt met verschillende stadsdiensten, instellingen en organisaties samen aan de vernieuwing van het Dampoortkwartier gelegen in St-Kruis. Het ruimere project omvat een heraanleg en vernieuwing van de ruime wijkvoorzieningen.

Binnen dit masterplan wordt een ontwerp gemaakt voor de aanleg van de ‘dampoortroute’. De wijk wordt ingedeeld in 6 ‘beweegroutes’ met elk een aantal vastgelegde beleefpunten.

Het doel van de aanleg van de ‘Dampoortroute’ is de buurtbewoners en bredere lokale bevolking te stimuleren om (meer) te beweging, naar buiten te komen en elkaar te ontmoeten.

Elke route sluit aan op een andere route en kunnen dus naar eigen wens & kunnen gecombineerd worden. De beleefpunten die de op de routes liggen zullen ingericht worden op basis van de resultaten van een vooronderzoek die een buurtanalyse en participatiesessies met de bewoners omvat. 

Met dit project wil de stad data verzamelen uit een buurtanalyse en uit participatiesessies met geselecteerde doelgroepen zodat de doelgroep en hun noden in kaart kunnen worden gebracht.

Op basis van deze data beweegroutes met beleefpunten uitwerken & optimaliseren waarin beweeghindernissen worden opgelost en beweegmogelijkheden worden benut.

Buurtanalyse

De buurtanalyse is bedoeld om op een snelle en simpele manier inzicht te krijgen in de beweegvriendelijkheid van een buurt of wijk:

Op zoek naar antwoord op de vraag of burgers in hun directe leefomgeving voldoende worden uitgedaagd en gefaciliteerd om te sporten en te bewegen.

Inzicht verkrijgen op welke vlakken verbetering mogelijk of nodig is. Er moeten voldoende goede en veilige voorzieningen en routestructuren (hardware) aanwezig zijn in de wijk, maar wijkbewoners moeten ook worden gestimuleerd (orgware) om er gebruik van te maken, bijvoorbeeld door een activiteitenaanbod (software).

Behoefteanalyse

Op vrag van Stad Brugge organiseerde Vital Cities vijf participatiegesprekken met drie geselecteerde doelgroepen. Hierin werd een vooraf bepaald onderdeel van de route en rustpunten afgetoetst en inhoudelijk verrijkt met de noden en wensen van deze doelgroepen.

De doelgroepen die bevraagd werden:

  • Senioren: bewoners en bezoekers van het dagcentrum van Woon Zorg Centrum Van Zuylen en nog actieve en mobiele 80-plussers uit de buurt.
  • Mensen met een verstandelijke beperking: bezoekers ’t Veldzicht
  • Kinderen van het vijfde/zesde leerjaar Lagere school Mozaïek

Analyseren en rapporteren 

Alle inzichten over de verschillende doelgroepen en onderdelen van de route werden beschreven en omgezet naar opportuniteiten en suggesties in een overzichtelijk rapport.

 

Contact

Lore Cuypers

Lore Cuypers

Coördinator

In samenwerking met